Terms & Conditions

Obchodné podmienky

1.    Majiteľ webových stránok

Majiteľom webových stránok je spoločnosť MSF Slovakia s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, IČO: 36 699 365 (ďalej len „Marks & Spencer“).

2.    Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku súhlasíte, že sa budete riadiť týmito Obchodnými podmienkami spoločnosti Marks & Spencer a všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pokiaľ s týmito Obchodnými podmienkami nesúhlasíte, nie ste oprávnený vstupovať a používať túto webovú stránku. Všetky údaje (textové, zvukové, obrazové), ktoré sa objavujú na týchto webových stránkach, sú výhradným vlastníctvom Marks & Spencer a obsah týchto webových stránok je chránený autorskými právami Marks & Spencer podľa autorského práva, najmä zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon, v platnom a účinnom znení. Niektoré údaje (textové a obrazové) môžu byť chránené právom Marks & Spencer k ochrannej známke podľa zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, v platnom a účinnom znení.

 

3.    Licencie k používaniu

Marks & Spencer udeľuje právo dočasne sťahovať jednu kópiu materiálov (informácií alebo softwaru), ktoré sú na webovej stránke Marks & Spencer len pre osobné, nekomerčné a dočasné prehliadanie. Ide o udelenie licencie a nie o prevod vlastníckeho práva a na základe tejto licencie nesmiete:

  1. meniť alebo kopírovať materiály;
  2. používať materiály pre akékoľvek komerčné účely alebo zverejňovanie (komerčné alebo nekomerčné);
  3. pokúšať sa o dekompiláciu alebo spätnú tvorbu akéhokoľvek softwaru na webovej stránke Marks & Spencer;
  4. odstraňovať upozornenia o autorskom a inom vlastníckom práve z materiálov, alebo
  5. preposielať materiály ďalšej osobe alebo napodobňovať materiály na ďalších serveroch.

Udelená licencia sa automaticky ruší, pokiaľ porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení. V prípade ukončenia prehliadania týchto materiálov alebo skončenia licencie musíte zničiť akékoľvek stiahnuté materiály, ktoré máte držbe v elektronickej alebo tlačenej forme.

 

4.    Zbavenie sa zodpovednosti (Disclaimer)

Materiály na webovej stránke Marks & Spencer sú poskytované „tak, ako sú“. Spoločnosť Marks & Spencer neposkytuje žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané, a týmto sa zbavuje a vylučuje všetky ďalšie záruky, vrátane avšak nielen, predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel alebo záruk za neporušenie duševného vlastníctva alebo iné porušenie práva. Ďalej Marks & Spencer neručí a neposkytuje žiadne prehlásenie ohľadne presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti pri využití materiálov na svojich webových stránkach alebo inak súvisiacich materiálov alebo materiálov na iných webových stránkach prepojených s touto webovou stránkou.

 

5.    Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade nebude spoločnosť Marks & Spencer ani jej dodávatelia nahrádzať akékoľvek škody (vrátane avšak nielen, škody spôsobenej stratou dát alebo stratou zisku, alebo škody z prerušenia prevádzky), ktoré vzniknú v dôsledku užívania alebo nemožnosti užívať materiály na webovej stránke Marks & Spencer a to ani v prípade, že spoločnosť Marks & Spencer alebo jej oprávnení zástupcovia boli ústne alebo písomne oboznámení o možnosti vzniku takejto škody.

 

6.    Zmeny

Materiály, ktoré sa objavujú na webových stránkach spoločnosti Marks & Spencer môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Spoločnosť Marks & Spencer nezaručuje, že všetky materiály na webových stránkach sú presné, kompletné alebo aktuálne. Spoločnosť Marks & Spencer môže zmeniť materiály obsiahnuté na svojich webových stránkach kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Marks & Spencer sa však nezaväzuje, že bude tieto materiály meniť.

 

7.    Odkazy

Spoločnosť Marks & Spencer nepreskúmava všetky odkazy webových stránok spojených s vlastnou webovou stránkou a nezodpovedá za obsah takto prepojených webových stránok. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená podporu spoločnosti Marks & Spencer danej webovej stránke. Použitie akéhokoľvek takéhoto odkazu je na vlastné riziko každého užívateľa.

 

8.    Zmeny Obchodných podmienok

Spoločnosť Marks & Spencer môže zmeniť tieto obchodné podmienky pre vlastnú webovú stránku kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky užívateľ súhlasí s možnosťou takto meniť Obchodné podmienky a ďalej súhlasí, že jeho vzťah so spoločnosťou Marks & Spencer sa riadi, vždy odo dňa zverejnenia aktuálnej verzie Obchodných podmienok na tejto webovej stránke spoločnosti Marks & Spencer touto aktuálnou verziou Obchodných podmienok.

 

9.    Rozhodné právo

Akýkoľvek nárok súvisiaci s webovými stránkami spoločnosti Marks & Spencer sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom ku kolíznym ustanoveniam sa nebude prihliadať.

 

Všeobecné Obchodné podmienky platné pre použitie webovej stránky spoločnosti Marks and Spencer.