Privacy Policy

Politika ochrany osobných informácií

Používanie stránky podlieha politike spoločnosti MSF Slovakia s.r.o. (ďalej len „Marks & Spencer“) v oblasti ochrany osobných údajov.

ODKAZY na webové stránky tretích strán

Spoločnosť Marks & Spencer neposkytuje žiadne vyhlásenia o inej webovej stránke, na ktorú sa môžete dostať cez túto stránku. Keď vstupujete na webovú stránku, ktorá nie je webovou stránkou Marks & Spencer, majte, prosím, na pamäti, že ide o stránku, ktorá je nezávislá od Marks & Spencer a nad obsahom ktorej Marks & Spencer nemá žiadnu kontrolu. Okrem toho odkaz na webovú stránku, ktorá nie je stránkou Marks & Spencer, neznamená, že spoločnosť Marks & Spencer potvrdzuje alebo prijíma zodpovednosť za obsah alebo používanie takejto webovej stránky. Je na vás, aby ste prijali opatrenia na zabezpečenie toho, že použitý obsah neobsahuje vírusy, červy, trójske kone a iné elementy deštruktívnej povahy. Spoločnosť Marks & Spencer neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, pokiaľ ide o produkty akýchkoľvek tretích strán. Upozorňujeme vás tiež, že politika spoločnosti Marks & Spencer v oblasti ochrany osobných údajov sa nevzťahuje na webovú stránku, ktorá nie je stránkou Marks & Spencer, ku ktorej je možný prístup zo stránky. Prečítajte si, prosím, politiku ochrany osobných údajov (ak existuje) takýchto stránok na oboznámenie sa s politikou ochrany osobných údajov, ktorá sa vzťahuje na používanie webových stránok iných ako je stránka spoločnosti Marks & Spencer.

POLITIKA TÝKAJÚCA SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH BEZPEČNOSTI

Spoločnosť Marks & Spencer uznáva dôležitosť ochrany osobných údajov zozbieraných o používateľoch (ďalej len „používatelia“) webových stránok (ďalej len „webové stránky“) patriacich spoločnosti Marks & Spencer. „Osobné údaje“ zahŕňajú používateľské údaje, meno, adresu, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu používateľov a doménové mená návštevníkov webových stránok Marks & Spencer. Spoločnosť Marks & Spencer chce analyzovať a používať údaje o používateľoch s cieľom účinnejšie optimalizovať skúsenosti používateľov a predstaviť používateľom isté príležitosti, ktoré môžu využiť vo svoj prospech. Spoločnosť Marks & Spencer prijala túto politiku ochrany súkromia a bezpečnosti s cieľom informovať používateľov o spôsobe zberu, ukladania a používania ich osobných údajov. Cieľom spoločnosti Marks & Spencerje zosúladiť svoje legitímne obchodné záujmy týkajúce sa zberu a používania osobných informácií s rozumnými očakávaniami používateľov, pokiaľ ide o ochranu ich osobných informácií.

Pri použití kontaktného formulára, M&S karty, alebo keď u Marks & Spencer urobíte online objednávku, súhlasíte so zberom a použitím vašich osobných informácií spoločnosťou Marks & Spencer v súlade s politikou týkajúcou sa ochrany osobných údajov a ich bezpečnosti (ďalej len „politika ochrany osobných údajov“), ktorá je v súčasnosti v platnosti. Ak sa rozhodneme zmeniť našu politiku, tieto zmeny umiestnime na webové stránky, takže ich, prosím, pravidelne kontrolujte, aby ste mali k dispozícii najnovšie informácie o tejto politike.

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Marks & Spencer zbiera Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri použití kontaktného formulára, M&S karty, alebo keď u nás urobíte online objednávku.

Okrem toho vás môžeme požiadať o osobné údaje pri iných príležitostiach, napríklad keď vstúpite do nami sponzorovaných stávok, súťaží alebo akcií, keď sa zapojíte do prieskumov alebo keď vyplníte iné dotazníky, alebo keď nám pošlete e-mail. Vždy, keď spoločnosť Marks & Spencer zbiera osobné údaje, vloží odkaz na túto politiku na príslušnú webovú stránku a v prípade ak tak stanovuje zákon, si aj vyžiadame Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

Naše webové servery tiež zbierajú doménové mená návštevníkov webových stránok. Tieto informácie sa zhromažďujú na zistenie počtu návštev, priemerného času stráveného na webových stránkach, informácií o zobrazených stránkach atď.

ÚČEL POUŽÍVANIA

Spoločnosť Marks & Spencer používa osobné informácie na uľahčenie spracovania objednávok, na vylepšenie webových stránok, na marketingové a propagačné účely (napríklad ponúka používateľom príležitosť využiť špeciálne akcie a získať produkty Marks & Spencer) a na hodnotenie používania webových stránok analyzovaním údajov o používaní.

Webové stránky môžu tiež obsahovať dobrovoľné prieskumy a dotazníky vyžadujúce informácie, komentáre a návrhy a poskytujúce príležitosť návštevníkom klásť otázky. Informácie, ktoré poskytujete, používame na zlepšenie dizajnu a produktov, na zohľadnenie vašich nákupných skúseností a na poskytnutie poradenstva a odporúčaní pre nákup.

Osobné údaje, ktoré zbierame, používame aj na lepšie zacielenie marketingu a reklamných ponúk. Tento druh reklamy sa môže realizovať pomocou reklamných bannerov, propagačných e-mailov, ktoré posiela spoločnosť Marks & Spencer alebo tretie strany v rámci zmluvy so spoločnosťou Marks & Spencer.

Nakoniec, spoločnosť Marks & Spencer skúma demografické údaje, záujmy a správanie používateľov na základe informácií, ktoré sú nám poskytnuté pri kúpe, počas akcie, z prieskumov a z log súborov našich serverov. Spoločnosť Marks & Spencer to robí na lepšie pochopenie a meranie používania webových stránok Marks & Spencer, na zlepšenie obsahu týchto webových stránok a na skvalitnenie služieb, ktoré poskytuje spoločnosť Marks & Spencer svojim zákazníkom. Tento prieskum sa zostavuje a analyzuje na agregovanej báze.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

S výnimkou toho, čo je uvedené v tejto politike ochrany osobných údajov alebo na webových stránkach Marks & Spencer, spoločnosť Marks & Spencer nikdy neposkytuje osobné údaje tretím stranám bez súhlasu používateľa. Spoločnosť Marks & Spencer zdieľa osobné údaje, ktoré používateľ poskytne, so svojimi prepojenými spoločnosťami. Okrem toho, ak si používateľ kúpi produkt vyžadujúci službu, jeho osobné údaje spoločnosť Marks & Spencer zdieľa s poskytovateľom príslušnej služby na zmluvnom základe .

Spoločnosť Marks & Spencer môže takisto na zmluvnom základe zdieľať osobné údaje s treťostrannými obchodnými partnermi, aby mohli poskytnúť služby spoločnosti Marks & Spencer, ktoré sú v súlade s podmienkami tejto politiky ochrany osobných údajov a podmienkami používania webových stránok.

Spoločnosť Marks & Spencer môže zverejniť alebo sprístupniť osobné údaje aj ak si to vyžadujú šeobecne záväzné právne predpisy.

BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť Marks & Spencer zbiera osobné informácie len v rozsahu uvedenom v tejto politike ochrany osobných údajov a používa vhodnú bezpečnostnú techniku na zaistenie bezpečnosti, integrity a ochrany všetkých osobných údajov, spôsobom, ktorý pokladá za vhodný a dostatočný.

PRÁVA POUŹÍVATEĽA

Používateľ má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), t. j. predovšetkým právo vyžadovať potvrdenie, či sú osobné údaje o nej spracúvané, právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov ako aj o zdroji, z ktorého sa jeho osobné údaje získali, právo na oznámenie zoznamu spracúvaných osobných údajov, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu jej osobných údajov keď sa účel ich spracúvania skončil alebo ak boli spracúvané v rozpore so zákonom, právo na blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

ZMENA POLITIKY

Spoločnosť Marks & Spencer si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto politiku umiestnením aktualizovanej politiky na webové stránky. Dňom zverejnenia aktuálnej verzie politiky ochrany osobných údajov na stránke Marks & Spencer táto aktuálna politika ochrany osobných údajov nadobúda platnosť.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

V prípade ak máte akékoľvek otázky ohľadne tejto politiky ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.